Rezultatul exercițiului de opțiune,

DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI

ARGUMENT Performantele obtinute de o ntreprindere sunt informatii pretioase pentru majoritatea utilizatorilorfiind esentiale n economiile bazate pe investitii private. Furnizarea de informatii despre rezultatele obtinute de ntreprindere n urma desfasurarii rezultatul exercițiului de opțiune sale pentru ndeplinirea obiectului sau de activitate revine situatiilor financiare anuale ale ntreprinderii.

Analiza contului de profit și pierdere

Prin intermediul acestora sunt oferite informatii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi : investitorii, actuali sau potentiali, salariatii, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, conducatorii ntreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informatii.

Nevoile informationale ale fiecarei categorii de investitori se concretizeaza astfel : investitorii vor evalua posibilitatile de cumparare, vnzare sau pastrare a actiunilor ntreprinderii ; salariatii vor avea informatii privind stabilitatea si profitabilitatea ntreprinderii lund decizii privind considerarea altor oportunitati profesionale sau schimbarea locurilor de munca; creditorii vor determina capacitatea de plata a ntreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau pastrarea n continuare a nivelului creditelor si mprumuturilor acordate; furnizorii si ceilalti creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al ntreprinderii pronuntndu-se asupra initierii de noi legaturi comerciale, acordarea sau anularea facilitatilor comerciale; clientii vor lua decizii privind cumpararea produselor firmei si colaborari pe termen lung, iar conducatorii ntreprinderii iau rezultatul exercițiului de opțiune privind operatiunile rezultatul exercițiului de opțiune care urmeaza sa le ntreprinda pentru bunul mers al ntreprinderii.

Structura cheltuielilor si veniturilor Structura cheltuielilor a Cheltuieli din exploatare: - Cheltuielile privind marfurile - Cheltuieli cu materii prime - Cheltuieli cu energia si apa, etc. Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a fost influentat de veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit.

Cheltuielile totale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, dupa natura lor,care sunt aferente realizarii veniturilor. Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar,dar care se refera la perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza in cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare.

In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ : cheltuielile de exploatare,respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile execuate de terti,cheltuielile cu personalul,cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate,cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele fixe si circulante, cheltuielile cu primele de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, respectiv rezultatul exercițiului de opțiune privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare; cheltuielile extraordinare privind calamitatile naturale sau alte evenimente extraordinare.

Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute expres rezultatul exercițiului de opțiune lege a fi scazute din cheltuielile totale pentru a se afla cheltuielile deductibile ce se iau in calcul la determinarea profitului fiscal impozabil. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal impozabil.

Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal net. Pentru a se calcula profitul contabil netadica profitul ce trebuie repartizat se scade din profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat.

Maxima ediției

Contul de profit si pierdere se constituie ntr-un formular distinct al documenetelor de sinteza "Bilantul contabil". El evidentiaza si explica ntr-o forma analitica rezultatele activtatii ntreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri.

Se prezinta sub rezultatul exercițiului de opțiune unei liste care grupeaza veniturile si cheltuielile dupa natura activitatii desfasurate, iar n cadrul lor pe elemente rezultatul exercițiului de opțiune de venituri si cheltuieli.

Prezentarea informatiilor n contul de profit si pierdere se face cu date comparative pentru exercitiul financiar precedent. Contul de profit ti pierdere se structureaza pe trei parti, n functie de cele trei tipuri de activitati pe care se clasifica veniturile si cheltuielile societatilor comerciale : activitatea de exploatare, activitatea financiara si activitatea exceptionala.

El reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute pe fiecare tip de activitate si n final, modul de obtinere a rezultatului brut al exercitiului profit sau pierderecheltuielile cu impozitul pe profit aferent n cazul obtinerii de profit si profitul net. Structura contului de profit si pierdere opțiune binară fiabilă : venituri din exploatare, grupate n : venituri din rezultatul exercițiului de opțiune de marfuri, venituri din productia vnduta, venituri din productia stocata, venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din subventii de exploatare, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea de exploatare; cheltuieli din exploatare care includ : cheltuieli cu marfuri vndute, cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie si apa, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli cu impozite si taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asigurari si protectie sociala, alte cheltuieli de exploatare.

Alte informatii cuprinse n contul de profit si pierdere se refera la : venituri exceptionalegrupate n venituri din operatiuni de gestiune, venituri din operatii de capital, venituri din anulari de provizioane pentru activitatea exceptionala, ct si cheltuieli exceptionale constnd din cheltuieli din operatii de gestiune, cheltuieli din operatii de capital, cheltuieli cu amortizari exceptionale timp optim pentru rezultatul exercițiului de opțiune binare constituirea de provizioane pentru activitatea exceptionala.

In modelul nou al contului de profit si pierdere s-a nlocuit denumirea de "activitate exceptionala" cu aceea de "activitate extraordinara", a aparut indicatorul privind cifra de afaceri neta, s-au introdus elemente de venituri si cheltuieli realizate din tranzactiile n cadrul grupului de ntreprinderi, s-au rectificat anumite cheltuieli prin deducerea din ele a veniturilor obtinute din subventii de exploatare, s-au introdus date privind cheltuielile si veniturile din ajustarea la inflatie precum si referitoare la impozitul pe profit amnat, alte elemente specifice.

Din grupa 10 este utilizat contul "Rezultatul reportat". Contul "Rezultatul reportat" tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amnata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Contul este bifunctional si nregistreaza n debit pierderile contabile realizate n exercitiul precedent, profitul net realizat n exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor si asociatilor, rezultatul nefevorabil provenit din corectarea erorilor contabile, iar n credit pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent, pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve, pierderile realizate n exercitiile precedente care reduc capitalul social, profitul net realizat n exercitiul precedent si nerepartizat, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.

rezultatul exercițiului de opțiune ooo vk trading

Soldul contului poate fi debitor si reprezinta pierderea neacoperita sau creditor si reflecta profitul nerepartizat. Din grupa 12 sunt utilizate conturile "Profit si pierdere" si "Repartizarea profitului".

Atestat - Rezultatul exercitiului

Contul "Profit si pierdere" reflecta profitul sau pierderea realizata n cursul exercitiului. Este un cont bifunctional care nregistreaza n credit la sfrsitul perioadei lunasoldul creditor face bani pe laptop conturilor de venituri ,ct si pierderea contabila reportata, iar n debit la sfrsitul perioadei soldul debitor al conturilor de cheltuieli, profitul net realizat n exercitiul precedent si nerepartizat, profitul net realizat n exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii.

Soldul creditor al contului reflecta profitul realizat,daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

Contul "Repartizarea profitului" evidentiaza repartizarea profitului realizat n anul curent. Contabilitatea analitica a acestui cont se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii. Contul "Repartizarea profitului" este un cont de activ care nregistreaza n debit rezervele constituite din profitul realizat n anul curent, acoperirea pierderilor contabile realizate n exercitiile precedente din profitul realizat n exercitiul curent, sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare, iar n credit profitul net realizat n exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatiile rezultatul exercițiului de opțiune.

Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului n curs.

rezultatul exercițiului de opțiune evaluarea site- urilor despre câștigarea de bani pe internet

Operatiile specifice contabilitatii rezultatului se pot grupa n doua categorii si anume: nregistrari efectuate pe baza bilantului contabil si nregistrari care se fac dupa aprobarea bilantului, n exercitiul financiar urmator.

In "Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare" denumit uzual Cadru conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii: - veniturile; - cheltuielile Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune exercitiul financiar sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub rezultatul exercițiului de opțiune forme decat noile aporturi de capital.

Astfel spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri. Astfel spus, un venit este orice crestere de capitaluri proprii, alta decat cresterea capitalului. In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a intreprinderii sau venituri propriuzise vanzari, onorarii, comisioane, dobanzi, etc cat si alte venituri si plusuri de valori sau castiguri plusurile de valoare din reevaluarea activelor, profiturile din cedarea imobilizarilor, etc.

Cheltuielile sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje economice, in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre proprietarii de capital.

Cheltuiala reprezinta o alocare de resurse materiale si umane in vederea desfasurarii procesului economic al unitatilor patrimoniale.

Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de capitaluri social sau distribuirea de dividende constituie o cheltuiala. Se pot distinge: - cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta cum sunt costul vanzarilor, cheltuielile de personal, etc.

Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este necesara respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri, adica din momentul contabilizarii unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate cheltuielile care au contribuit la obtinerea venitului respectiv.

Rezultatul exercitiului reprezinta, n contabilitate, diferenta dintre venituri si cheltuieli, materializate n profit sau pierderi, motiv pentru care mai rezultatul exercițiului de opțiune denumit si Contul de profit si pierdere.

Contul de profit si pierdere nu are forma unui cont obisnuit, el prezinta veniturile si cheltuielile ntr-o anumita succesiune, astfel nct, pentru toti indicatorii sau elementele din structura sa, contine date de la finele exercitiului financiar ncheiat, precum si de la sfrsitul celui precedent.

С этим-то ты должен справиться. В этом и заключается наша работа.

Prin compararea datelor exercitiului financiar ncheiat cu datele exercitiului financiar precedent se poate concluziona daca activitatea agentului economic este rentabila sau nerentabila. De asemenea, prin analizarea contului de profit si pierdere, se poate constata care dintre indicatorii realizati au influentat pozitiv sau negativ activitatea agentului economic.

rezultatul exercițiului de opțiune cele mai fiabile și cele mai bune opțiuni binare

Formatul contului de profit si pierdere conform Directivelor europene, n varianta cont cu prezentarea cheltuielilor dupa destinatia lor: Elemente de cheltuieli n exercitiul financiar 1.

Costurile de productie ale prestatiilor furnizate, pentru realizarea cifrei de afaceri inclusiv corectarile de valoare 2. Costurile de distributie inclusiv corectarile de valoare 3. Cheltuielile generale de administratie inclusiv corectarile de valoare 4.

  • А уж потом, даже если они ее и обнаружат, будет все равно.
  • - Пятеро полезут вверх по выступам и начнут обследовать область, прилегающую к платформам.

Corectarile de valoare privind imobilizarile financiare si valorile mobiliare apartinnd activului circulant 5. Dobnzi si cheltuieli asimilate, cu mentionarea separata a celor care Elemente de venituri n exercitiul financiar 1.

Încărcat de

Marimea neta a cifrei de afaceri 2. Alte venituri din exploatare 3. Venituri care provin din participatii, cu mentionarea separata a celor care provin de la ntreprinderi legate 4.

Venituri care provin din alte valori mobiliare si din creante ale activului imobilizat, cu mentionarea separata a celor care provin de la ntreprinderile legate 5. Alte dobnzi si venituri asimilate, cu mentionarea separata a celor care provin de la vizeaza ntreprinderile legate 6. Impozitul asupra rezultatului care provine din activitati ordinare, dupa impozitare 7. Rezultatul care rezultatul exercițiului de opțiune din activitati ordinare, dupa impozitare 8.

Se poate observa că toți indicatorii soldurilor intermediare de gestiune au o valoare pozitivă. Valoarea adăugată este considerabilă și indică faptul că societatea dispune de suficiente resurse financiare pentru toți stakeholderii implicați în companie. Marjele de acumulare Asemănător cu analiza soldurilor intermediare de gestiune, cu ajutorul marjelor de acumulare se construiesc în trepte o serie de indicatori, pornind de la cel mai cuprinzător cifra de afaceri CA și încheind cu cel mai sintetic profitul net PN. Această variantă de analiză este de origine anglo-saxonă, fiind astăzi cel mai des întâlnită în practică.

Cheltuieli exceptionale 9. Impozitul asupra rezultatului exceptional Alte impozite care nu figureaza la posturile anterioare Rezultatul exercitiului ntreprinderile legate 6. Rezultatul care provine din activitati ordinare 7.

Venituri exceptionale 8. In data de Conform facturii nr. In aceiasi zi, se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente nr.

rezultatul exercițiului de opțiune recenzii despre opțiunile binare de prokhor vavilov

Se inregistreaza in data de Conform facturii nr din Pe baza situatiei de calcul a amortizarii mijlocului rezultatul exercițiului de opțiune existent in patrimoniu se inregistreaza amortizarea lunara in suma de lei.

Conform registrului de casa, a monetareler si bonurilor fiscale vanzarea de marfuri la pret cu amanuntul a fost de lei.

Se depun la banca conform foii de varsamant nr. Din disponibilul aflat in contul de la banca se platesc datoriile fata de furnizorii de imobilizari si furnizori astfel: plati la furnizorii de imobilizari 48 lei; plati la furnizori 20 lei; de asemenea se achita datoria fata de bugetul de stat privind taxa pa valoare adaugata aferenta lunii precedente;platile se fac conform ordinelor de plata nr.

  • Они, должно быть, прибывали в космических кораблях самых разных систем -- полип из озера, например, в корабле, наполненном водой того моря, которое было естественной средой его обитания.
  • Сейчас она держалась подчеркнуто сдержанно, и это пугало его еще сильнее.

Se primesc obiecte de inventar de natura mobilierului comercialrafturi conform avizului de insotire nr. Pe baza rezultatul exercițiului de opțiune de contabilitate, la aceiasi data se descarca gestiunea de marfurile vandute si se nchid conturile de venituri si cheltuieli. Se calculeaza si se inregistraza cheltuiala cu impozitul pe profit. Preocupati de standarde, de convergenta, de reflectarea contabila a realitatii, profesionistii contabili se preocupa n fapt de economie, de institutii, de oameni.

Este poate, cea mai frumoasa parte a profesiei contabile. Este unul din motivele pentru care Uniunea Europeana a luat n considerare oportunitatea recunoasterii profesiei contabile la nivel european.

Ea s-a adaptat proceselor de normalizare, armonizare si convergenta, att prin intermediul unor institutii nationale, ct si prin actiunea organismelor ce reprezinta profesia contabila. Exista o terminologie-cheie care a nvaluit lumea europeana dezvolta si toate marile puteri economice ale lumii, dar pe care noi rezultatul exercițiului de opțiune le descifram, cum ar fi: Principiile Contabile General Acceptate n Statele Unite - US GAAP.

Mecanismele economice romnesti prezinta din acest punct de vedere o mare rigiditate n implementarea conceptelor si principiilor contabile. Efectele si finalitatile cercetarii: Standardele trebuie sa conduca la binele public european, cum spun numeroasele organisme de specialitate ale U.

Poate argumentul cel mai convingator pentru acceptarea armonizarii prin raportare la IAS-uri, cel putin n spatiul european, ar putea fi acela de respingere prin aceasta modalitate a unei eventuale dominatii americane. Esti cam curajoasa!

rezultatul exercițiului de opțiune toate câștigurile prin internet

Pentru noi, cea mai acuta problema ar fi aplicarea standardelor internationale si reglementarilor europene asa cum sunt ele, evident nsa cu adaptarile minim necesare generate de prevederile si progresele legislative.

Aplicatiile concrete din marile firme, ndeosebi banci si societati de asigurare, si succesele dobndite dovedesc ca acest lucru este posibil si benefic. Ar urma apoi aplicatii similare n instituitiile publice unde procesul este "anevoios si lent"-cel putin cum a fost catalogat de Colegiul consultativ al contabilitatii.

DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI

Elaborarea de standarde nationale pornind de la principiile nscrise n IFRS pare a fi calea cea mai interesanta, dar nu este de loc usor. Aplicarea acestei solutii presupune, nsa o foarte buna cunoastere a IFRS si o activitate legislativa prealabila de pregatire a cadrului necesar deschiderii cmpului de aplicare si de manifestare nestingherita a acestor principii. Standardele nationale astfel elaborate trebuie sa asigure convergenta totala cu IFRS.

Aceasta cale de acces la IFRS asigura o mai buna concordanta ntre principii si reguli, poate satisface mai bine raporturile care trebuie sa existe ntre contabilitate si fiscalitate si poate cuprinde unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exercitiului de raportare financiara. CREANE Sumele care urmeaza sa fie rezultatul exercițiului de opțiune dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.

Asevedeași